Badania profilaktyczne

Rodzaje badań profilaktycznych i terminy ich przeprowadzania:

 • wstępne – badanie wykonywane przed rozpoczęciem pracy,
 • okresowe – badanie wykonywane w trakcie zatrudnienia, najpóźniej w dniu wskazanym w poprzednim zaświadczeniu,
 • kontrolne – badanie po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni.

Przed badaniem

Na każde badanie profilaktyczne należy zgłosić się:

 1. W przypadku pracowników ze skierowaniem od pracodawcy (w dwóch egzemplarzach). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób z nimi współpracujących, wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjątkiem osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej z wnioskiem o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną.
 2. Z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość (+ PESEL).
 3. Jeśli u badanego występują jakieś schorzenia należy przynieść posiadaną dokumentację medyczną (karty informacyjne, zaświadczenia, wyniki badań, itp.).
 4. Jeśli jest to badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni) to na badanie należy zgłosić się w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego lub w pierwszym dniu roboczym po zwolnieniu lekarskim. Należy przynieść od lekarza leczącego (względnie od lekarza POZ) pisemną informację dotyczącą choroby, której dotyczyło zwolnienie.

Dodatkowe informacje

Skierowanie na badanie profilaktyczne musi zawierać:

 • dane pracownika (imię, nazwisko, PESEL, ew. data urodzenia, adres zameldowania),
 • dane pracodawcy (musi być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM), podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
 • informacje dotyczące warunków na danym stanowisku pracy (nazwa stanowiska pracy oraz opis czynności wykonywanych na danym stanowisku, charakterystyka stanowiska pracy, czynniki szkodliwe i uciążliwe na danym stanowisku pracy).

Badanie profilaktyczne kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego. Wszystkie koszty za przeprowadzenie badania profilaktycznego ponosi pracodawca (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa).

Dodatkowe badania wymagane przy badaniach profilaktycznych pracowników na niektórych stanowiskach pracy

UWAGA! Zakres badań dodatkowych określa lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne pracownika na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.

Prace na wysokości powyżej 3 m

 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja laryngologiczna
 • konsultacja neurologiczna
 • badanie cukru we krwi
 • EKG

Operatorzy wózków widłowych, pracownicy korzystający z pojazdów służbowych (przy badaniu wstępnym)

 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja neurologiczna
 • testy sprawności psychoruchowej

Operatorzy suwnic i dźwigów, operatorzy sprzętu ciężkiego

 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja laryngologiczna (+audiogram, w zależności od wskazań)
 • konsultacja neurologiczna
 • badanie cukru we krwi
 • EKG
 • testy sprawności psychoruchowej

Prace przy spawaniu

 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja laryngologiczna
 • spirometria
 • RTG klatki piersiowej

Prace przy obsłudze monitorów ekranowych (praca przy komputerze)

 • konsultacja okulistyczna
 • konsultacja ortopedyczna (w zależności od wskazań)

Prace przy narażeniu na promieniowanie jonizujące

 • konsultacja okulistyczna z oceną soczewek
 • morfologia krwi z rozmazem, płytki krwi

Prace w narażeniu na promieniowanie i pola elektromagnetyczne

 • konsultacja okulistyczna z oceną soczewek
 • konsultacja neurologiczna
 • EKG

Prace w narażeniu na hałas

 • konsultacja laryngologiczna + audiogram

Prace w narażeniu na zapylenie

 • RTG klatki piersiowej
 • spirometria