Badania profilaktyczne pracowników

Wykonujemy następujące rodzaje badań: wstępne, okresowe i kontrolne.

Badania profilaktyczne pracowników

Badanie przeprowadza się na podstawie umowy zawartej z pracodawcą – podmiotem zobowiązanym do ich zapewnienia (art. 229 Kodeksu pracy).

 • wstępne – badanie przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie stanowiska pracy pracownika już zatrudnionego w przypadku istnienia nowych czynników szkodliwych czy uciążliwych
 • okresowe – badanie wykonywane w trakcie zatrudnienia, najpóźniej w dniu wskazanym w poprzednim orzeczeniu
 • kontrolne – badanie po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni.

Informacje dla pacjenta:

Wymagane dokumenty:

 • Pracownicy – skierowanie od pracodawcy, które musi zawierać informację na temat czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę – wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną.
 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 • Niepełnosprawność bądź inwalidztwo (renta) – orzeczenie potwierdzające ten fakt oraz dokumentacja medyczna
 • Badanie kontrolne – zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu leczenia i dokumentacja medyczna (np. karta informacyjna ze szpitala)

Dodatkowe wymagania:

 • Młodociani pracownicy do ukończenia 16r.ż. na badanie winni zgłosić się w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego; po ukończeniu 16r.ź. z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna na przeprowadzenie badania
 • Okulary lub soczewki, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 • Na czczo – praca na wysokości powyżej 3m lub posługiwanie się w pracy pojazdem służbowym
Częstość i zakres badań dodatkowych wynika z:
 • czynników szkodliwych i/lub uciążliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku pracy i stanu zdrowia badanego pracownika

W ramach naszego gabinetu wykonujemy badania profilaktyczne pracowników w ciągu jednego dnia:

 • Operatorzy wózków widłowych
 • Pracownicy korzystający z pojazdów służbowych
 • Operatorzy suwnic i dźwigów, operatorzy sprzętu ciężkiego
 • Kierowcy zawodowi
 • Praca na wysokości powyżej 3m